Algemeen

Akkoord! is een onderwijsstichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Leudal en Venlo. Het kloppend hart van Akkoord! zijn de 10 afzonderlijke scholen, waarvan 2 Integrale kindcentra. Elke school heeft een eigen, herkenbare identiteit en neemt een prominente rol in de maatschappij in. Diversiteit wordt gestimuleerd binnen iedere school, evenals onderlinge samenwerking.

Organisatie

Bestuur

Bestuur

Het bevoegd gezag van Akkoord!-PO is het bestuur. Het bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan 1 uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en de overige toezichthoudend bestuurders.
Lees meer...

Directie

Directie

De organisatie van Akkoord!-PO wordt aangestuurd vanuit het directieteam (DT).
Lees meer...

Stafbureau

Stafbureau

De stafmedewerkers en -functionarissen van het stafbureau ondersteunen de scholen binnen onze stichting door een aantal zaken centraal te regelen.
Lees meer...

GMR

GMR

De GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerlei zaken die alle 10 scholen van de Stichting Akkoord! aangaan.
Lees meer...

Missie & Visie

ONZE MISSIE:

Stichting Akkoord! is een dynamische op ontwikkeling gerichte, lerende organisatie, met een duidelijk herkenbaar eigen gezicht. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, met als motto: niet apart maar samen.

De afgelopen jaren is er dankzij de inzet van alle medewerkers veel tot stand gebracht. Akkoord! blijft echter alert op wat er nodig is om het onderwijs op de scholen bij de tijd en op kwalitatief hoog niveau te houden.

De missie van Akkoord! luidt:

Krachtig

Kwalitatief

Openbaar onderwijs

ONZE VISIE:

Vanuit – wetenschappelijk gefundeerde – beelden over hoe kinderen leren, hoe we dat leren organiseren, welke professionaliteit van onze medewerkers dat vraagt en hoe leiderschap daaraan bijdraagt, onderscheiden we vier aandachtsgebieden:

Professionele organisatie

Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams. Doorlopende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Verbinding en samenwerking

Akkoord! staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie! De koers van Akkoord! is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023.

Eigentijds onderwijs

Gericht op het (toekomstig) functioneren van de aan ons toevertrouwde kinderen; gericht op cognitie (kennis en vaardigheden), op sociaal-emotionele ontwikkeling én op de individuele persoonsvorming.

Duurzame kwaliteit

Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Oftewel: onze kwaliteit is de norm plus ambitie.

Professionele organisatie

Vakbekwame, gedreven medewerkers werken vanuit eigenaarschap en gedeeld leiderschap samen in hechte teams. Doorlopende investering in ieders ontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Verbinding en samenwerking

Akkoord! staat actief open in de omgeving. Wij zoeken graag de verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling van de kinderen versterkt, investeren wij tijd en energie! De koers van Akkoord! is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2019-2023.

Eigentijds onderwijs

Gericht op het (toekomstig) functioneren van de aan ons toevertrouwde kinderen; gericht op cognitie (kennis en vaardigheden), op sociaal-emotionele ontwikkeling én op de individuele persoonsvorming.

Duurzame kwaliteit

Gericht op wat van ons als onderwijsorganisatie gevraagd wordt, met daar een schepje bovenop. Oftewel: onze kwaliteit is de norm plus ambitie.

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving. De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.
Dit is vervat in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs. Bij de kernwaarden hoort de slogan: Openbare scholen – waar verhalen samenkomen.

Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid

Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Passend Onderwijs

De meeste kinderen gaan vanuit de kinderopvang moeiteloos door naar de
basisschool. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Akkoord! heeft een eigen Ambulante Begeleidingsdienst met veel specialistische kennis en maakt bovendien onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg en Midden Limburg. De ondersteuning die wij niet op de eigen scholen kunnen bieden, organiseren wij binnen het samenwerkingsverband.

bestuur

Het bevoegd gezag van Akkoord!-PO is het bestuur. Het bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan 1 uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder) en de overige toezichthoudend bestuurders. Stichting Akkoord!-PO onderschrijft en handhaaft de basisprincipes van de code goed bestuur in het primair onderwijs. Deze zijn de uitgangspunten en het beoordelingskader voor het doen en laten van de toezichthoudende bestuurders en de uitvoerend bestuurder.
Gegeven het feit dat de stichting een stichting is voor openbaar onderwijs, bestaat er een stevige relatie met de gemeenten. De 5 gemeenten waarin Akkoord!-PO actief is, hebben een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen. Er is een gemeenschappelijk orgaan opgericht onder de naam GOTPOO (Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht op het Primair Openbaar Onderwijs).

Directie

De organisatie van Akkoord!-PO wordt aangestuurd vanuit het directieteam (DT). Dit team bestaat uit alle directeuren van de afzonderlijke scholen onder voorzitterschap van de directeur bestuurder. Binnen dit team worden besluiten genomen, ideeën gedeeld en belangrijke inhoudelijke kaders geformuleerd. “Akkoord!-PO zijn we samen”, aldus de directeuren.

Stafbureau

De stafmedewerkers en -functionarissen van het stafbureau ondersteunen de scholen binnen onze stichting door een aantal zaken centraal te regelen. Denk hierbij o.a. aan: onderwijsvernieuwing, naleving van wetgeving, zorgbeleid,  financiën, personeelsbeleid, onderhoud, inkoop en ICT. Hierdoor kunnen de directies van de afzonderlijke scholen zich met name bezig houden met het primaire proces: goed onderwijs voor alle kinderen!

GMR

Elke basisschool in Nederland heeft een MR (= MedezeggenschapsRaad). Deze MR bestaat uit ouders en personeel en zij praten met de directeur van de basisschool over (beleids) zaken, die alleen die specifieke basisschool aangaan.

Bij Stichting Akkoord! zijn 10 openbare basisscholen aangesloten. 10 basisscholen met elk een eigen MR.

De GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerlei zaken die alle 10 scholen van de Stichting Akkoord! aangaan.

De GMR Vergadert ongeveer 10 keer per schooljaar. De vergaderingen worden gehouden op OBS Harlekijn.

De GMR van Akkoord! bestaat uit 8 personen en kent een diverse samenstelling. In de GMR zijn 4 ouders betrokken, 4 personeelsleden van Akkoord! en de directeur bestuurder. Hij is voor de GMR de gesprekspartner namens het volledige bestuur van Akkoord!. Als GMR wordt er gemiddeld 10 keer per schooljaar (’s avonds) vergaderd.

Beleid op bovenschools niveau; dat is waar onze GMR zich mee bezighoudt. Hieronder verstaat Akkoord! diverse zaken die betrekking hebben op álle 10 de scholen binnen de stichting. Onderwerpen zoals instemming op het gebied van algemene onderwijskundige doelstellingen, sponsoring, beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid passeren met regelmaat de revue. Daarnaast heeft de GMR een adviesbevoegdheid m.b.t. meerjarig financieel beleid, huisvesting & onderhoud en de verdeling/besteding van de beschikbare middelen.